Web Development

Purpose of the discipline: formation of a system of theoretical and practical knowledge in the field of development of web-oriented information systems and their introduction

Читати далі »

Web-programming

Purpose of the discipline: formation of a system of theoretical and practical knowledge in the field of development of web-oriented information systems and their introduction

Читати далі »

Алгоритмізація

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з розробки алгоритмів і створенні на їх основі комп’ютерних програм для вирішення типових задач інформатизації економіки.

Читати далі »

Безпека інформації

Мета дисципліни – закласти термінологічний фундамент, навчити студентів правильно проводити аналіз загроз інформаційній безпеці, основним методам, принципам, алгоритмам захисту інформації в комп’ютерних системах з урахуванням

Читати далі »

Бізнес-аналітика та прийняття рішень

Актуальність дисципліни. Актуальність дисципліни «Бізнес-аналітика та прийняття рішень» обумовлена широким використанням сучасних математичних пакетів при дослідженні та моделюванні соціально-економічних процесів. Системи комп’ютерної математики є одним

Читати далі »

Дослідження операцій

Актуальність дисципліни. Щоб забезпечити зростання національної економіки, потрібно застосувати науковий підхід до управління економічними процесами та об’єктами. Необхідною умовою цього є застосування методів «Дослідження операцій»,

Читати далі »

Економетрика

Мета дисципліни: є надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами.  Завдання дисципліни: є вивчення економетричних моделей, набуття вмінь використання їх у

Читати далі »

Економічна інформатика

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів знань та умінь з методів і засобів обробки економічної інформації, що становитиме основу творчого виконання майбутніми економістами основних

Читати далі »

Ефективність інформаційних систем

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з техніко-економічного обґрунтування доцільності створення та оцінювання  ефективності функціонування інформаційних систем. Завдання дисципліни: вивчення методологічних засад

Читати далі »

Інформаційний менеджмент

Актуальність дисципліни. Інформаційний менеджмент – навчальна дисципліна, яка досліджує особливості застосування інформаційного ресурсу для прийняття ефективних управлінських рішень. Магістри з економічної кібернетики в процесі засвоєння

Читати далі »

Інформаційні системи в економіці

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання для управління економікою, вивчення теорії

Читати далі »

Інформаційні системи і технології в банківській сфері

Мета дисципліни: надання необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які б дали змогу ефективно використовувати на практиці автоматизовані системи обробки банківської інформації, впроваджувати у разі

Читати далі »

Комп’ютерні мережі

Актуальність дисципліни. Актуальність дисципліни «Комп’ютерні мережі» обумовлена широким використанням сучасних комп’ютерних мереж у різних сферах діяльності людини. Комп’ютерні мережі є результатом еволюції комп’ютерних технологій і

Читати далі »

Корпоративні інформаційні системи

Мета дисципліни: сформувати у студентів фундаментальні знання з теорії та практики проектування, створення та функціонування корпоративних інформаційних систем і відповідні професійні компетенції. Завдання дисципліни: вивчення

Читати далі »

Методи системного аналізу та оптимізації в інформаційних системах

Мета дисципліни: методологія та інструментарій аналізу і синтезу систем управління складними соціально-економічними процесами. Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад, методології та методів економічної кібернетики, моделювання складних

Читати далі »

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Актуальність дисципліни. Майбутній фахівець з економічної кібернетики повинен вміти визначати пріоритетні напрями проведення досліджень в інформаційній економіці, вміло оформляти технічні завдання на проведення досліджень та

Читати далі »

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Мета дисципліни: надати студентам теоретичні знання щодо сучасних тенденцій у моделюванні управлінських процесів; сформувати практичні навики з використання новітніх програмних комплексів, що застосовуються для аналізу

Читати далі »

Моделювання економіки

Мета дисципліни: формування системного мислення та навичок побудови і ефективного використання економіко-математичних моделей, що описують механізм функціонування економічної системи.  Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та

Читати далі »

Моделювання емерджентної економіки

Мета дисципліни: надати студентам теоретичні знання щодо сучасних тенденцій у моделюванні управлінських процесів в емерджентній економіці; сформувати практичні навики з використання новітніх програмних комплексів, що

Читати далі »

Операційні системи

Актуальність дисципліни. Актуальність дисципліни «Операційні системи» обумовлена тим, що знання основ організації операційних систем і принципів їх функціонування дозволяє фахівцям з економічної кібернетики використовувати комп’ютери

Читати далі »

Оптимізаційні моделі

Актуальність дисципліни. Оптимізаційні моделі – одна з фундаментальних дисциплін у підготовці фахівців з економіки для всіх спеціальностей, побудована на основі математичних і економічних знань. Для

Читати далі »

Платіжні системи

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії платіжних систем,платіжних інструментів, специфіки побудови національної платіжноїсистеми України. Завдання дисципліни: вивчення концептуальних положень функціонування і чинних стандартів платіжних

Читати далі »

Прикладна економетрика

Мета дисципліни: надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами. Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач,

Читати далі »

Прикладна статистика

Мета дисципліни: набуття студентами необхідних знань щодо використання статистичного інструментарію для дослідження та вивчення масових соціально-економічних явищ; Завдання дисципліни: набуття студентами теоретичних та практичних навичок

Читати далі »

Програмне забезпечення математичного аналізу

Актуальність дисципліни. Актуальність дисципліни «Програмне забезпечення математичного аналізу» обумовлена широким використанням сучасних математичних пакетів при дослідженні та моделюванні соціально-економічних процесів. Системи комп’ютерної математики є одним

Читати далі »

Програмне забезпечення статистичного аналізу

Актуальність дисципліни. Актуальність дисципліни «Програмне забезпечення статистичного аналізу» обумовлена широким використанням сучасних математичних пакетів при дослідженні, аналізі та моделюванні соціально-економічних процесів. Системи комп’ютерної математики є

Читати далі »

Системи прийняття рішень

Актуальність дисципліни. Актуальність дисципліни «Системи прийняття рішень» обумовлена складністю та динамічністю процесів, що відбуваються у суспільстві, постійною невизначеністю та мінливістю політичних, економічних і соціальних факторів.

Читати далі »

Статистика в медичній сфері

Мета дисципліни:  розміри й кількісні співвідношення явищ і процесів у медицині та охороні здоров’я; Завдання дисципліни: полягають у вивченні: принципів організації статистичних спостережень; методів, прийомів

Читати далі »

Технології проектування та адміністрування БД і СД

Актуальність дисципліни. Актуальність дисципліни «Технолоії проектування та адміністрування БД і СД» обумовлена широким впровадженням та використанням сучасних інформаційних систем, одним з основних компонентів є бази

Читати далі »